Gå til hovedindhold

Børnehuset Tværgade

Børnehuset Tværgade er en integreret institution med en vuggestuegruppe, normeret til 16 børn og en børnehavegruppe normeret til 40 børn.

 • Læs op

Indhold

  I Børnehuset Tværgade arbejder vi ud fra en positiv anerkendende tilgang til både børn, forældre og kolleger. Vi arbejder desuden efter Nest-principperne, som er en pædagogisk praksis. Læs mere under 'Sådan ser her ud'.

  Vores menneskesyn tager afsæt i en anerkendende tilgang. Vi ser hvert enkelt individ som noget unikt og værdifuldt. Vi udvikler os i samspil med hinanden. Vi mener, at det er vigtigt, at være mod andre som du ønsker andre skal være mod dig.

  Vi tror på fællesskabet; for at finde sig selv må man være en del af et fællesskab. Et fællesskab som børnene er medskabere af, og hvor de udvikler sociale færdigheder som at lytte til hinanden og respektere hinanden.

  Læs mere om vores institution i vores velkomstpjece

  Sådan ser her ud

  Forrige Næste

  Vi er et fælles hus, som laver mange sjove pædagogiske aktiviteter på kryds og tværs i huset og med aldersintegrerede grupper.

  Vores børnehave er inddelt i 3 grupper. Gruppen for de mindste hedder Muldvarperne, hvor børnene er fra 3 år og vi har 2 grupper der hedder Grævlingerne og Pindsvinene.

  Børnene starter i muldvarpegruppen og rykker videre til enten Pindsvinene eller Grævlingerne, når vi vurderer, at de er klar til nye udfordringer.

  Vores vuggestuegruppe hedder Musene og de arbejder tæt sammen med muldvarpegruppen for at sikre en god og tryk overgang.

  I hver gruppe arbejder vi med alt fra dialogisk læsning, førskole materiale, teater, sociale spilleregler, relationer etc. til mere eller mindre udfordrende pædagogiske aktiviteter, som tager udgangspunkt i aldersgruppen og de behov, de enkelte børn/grupper har.

  Nest

  Vi arbejder efter Nest-principperne, som er en pædagogisk praksis.

  Børn er mere ens end forskellige og bør, når det er muligt, lære at udvikle sig sammen. De gør altid det bedste, de kan i en given situation, det er derimod de voksne, der kan ændre tilgangen til barnet og de omkringliggende rammer.  

  Mangfoldigheden i en børnehave er et vilkår, og vi taler med børnene om styrken i, at vi er forskellige. I Nest er visionen, at så mange som muligt oplever at høre til det store fællesskab.
  Derfor arbejder vi med struktur og overblik for alle — vi har faste rutiner.

  Hver dag holdes samling, hvor børnene har faste pladser. Børnene kender strukturen, der er mange gentagelser og når vi introducerer noget nyt, bruger vi samtale, sang, billeder og andet til at komme rundt om emnet.

  Vi bruger Time-timer og piktogrammer, til at hjælpe med at overskue tiden og det, vi skal.

  Vi fokuserer på børnenes positive adfærd og på det, som lykkes for dem. 

  Hele personalegruppen i Tværgade har været på aktionslæringsforløbet Nest møder dagtilbud.

  Alle børn i børnehuset samles hver dag fra kl. 9-9:30 til samling og igen til spisning. Endvidere har vi planlagte pædagogiske forløb for den enkelte aldersgruppe. Disse forløb kan, når det giver mening, være på kryds og tværs af aldersgrupper. For eksempel kan store børnehavebørn have glæde af at være sammen med vuggestuebørn og omvendt. 

  Vi arbejder ud fra de 6 pædagogiske læreplanstemaer i Aarhus Kommune.

  Vi bestræber os på, at inddrage temaerne i vores planlagte pædagogiske aktiviteter og i vores tilgang til arbejdet med børnene generelt i hverdagen.

  Det gør vi for, at sikre en kvalitet i vores pædagogiske arbejde og for at sikre, at vi har stor faglighed blandt personalet, som understøtter det arbejde, vi ønsker at lave med og blandt børnene.

  Temaerne

  1. Sprog
  2. Kulturelle udtryksformer og værdier
  3. Krop og bevægelse
  4. Barnets alsidige personlighedsudvikling
  5. Sociale kompetencer
  6. Naturen og naurfænomener

  Derudover er der masser af plads til spontane lege på kryds og tværs af alder, grupper og afdeling, men personalet er organiseret og har bestemte fokusområder i den pædagogiske hverdag.

  Vi har fuldkostordning i børnehuset. Frokosten betales via pladsen/kom­munen.

  Eftermiddagsmaden er en forældre arrangeret ordning. Opkrævningen kommer automatisk via e-Boks.

  Børnene hjælper tit til i køkkenet, hvor Louise og Eva hver dag laver sund og god mad.

  Børnene bliver ligeledes inddraget i menuen og Eva og Louise laver tit børnenes livretter.

  Vi stemmer om det

  Det er dig som forælder, der er med til at bestemme om der skal være en fælles, selvbetalt frokostordning eller om vi skal have med madpakker med. Vi stemmer om det hvert andet år.

  Læs mere om mad og måltider under aarhus.dk/kost

  Fødevaresmiley

  Se vores fødevaresmiley

  Vi vægter en positiv og anerkendende tilgang til både børn, forældre og personale og værdsætter en godt og rart forældresamarbejde, hvor vi i fællesskab samarbejder om, at børnene trives og udvikler sig bedst muligt.

  Vi arbejder og tager udgangspunkt i Aarhus kommunes værdier: Respekt, troværdighed og engagement.

  Samt at vi i fællesskab løfter børnenes trivsel, læring og udvikling til gavn for børnefællesskabet.

  Få indflydelse på hverdagen

  I vores forældreråd har du gode muligheder for at få indflydelse på dit barns hverdag i afdelingen og dagtilbuddet som helhed.

  Se, hvad vores bestyrelse i dagtilbuddet arbejder med under Fælles i dagtilbuddet.

  Samarbejde med forældre

  I Børnehuset Tværgade ønsker vi, at alle møder hinanden positivt og med respekt for dem, vi er.

  Vi ønsker at støtte alle børn i at kunne indgå i forskellige store og mindre børnefællesskaber.

  At understøtte barnet i at blive selvhjulpent, robust og et socialt væsen, der oplever at bidrage til egen trivsel, udvikling og læring.

  Vi har stor fokus på forældresamarbejdet og inddragelsen af forældrene i vores hverdag på den måde, at vi bestræber os på, at være tydelige med det vi gerne vil og det vi laver med børnene.

  Dit barns udvikling og trivsel er rigtig vigtig for os. Vi arbejder derfor løbende med at udvikle og forbedre vores pædagogik.

  Læs mere om vores arbejde med børnenes udvikling og trivsel under Fælles i dagtilbuddet.

  Dit barns udvikling og trivsel

  Evaluering af arbejdet med den pædagogiske læreplan i Børnehuset Tværgade 2022

  DEL 1: ARBEJDET MED DEN PÆDAGOGISKE LÆREPLAN

  Over de sidste 2 år har vi haft særligt fokus på disse dele af vores pædagogiske læringsmiljø:

  Der har efter sidste læringssamtale særligt været fokus på progressionsmodellen og handleplanskemaet — inspireret af Allan Carr — og som nu er obligatorisk i alle afdelinger.

  Dette fokus har medført, at der er udarbejdet en model for: "Læringsmiljøer for alle børn".

  Målet for dette arbejder er at styrke alle børns deltagelsesmuligheder i dagtilbuddet og ind i skolen. Det vil sige, at alle afdelinger arbejder ud fra et fælles mindset, inkluderende grund-, børne- og læringssyn og systematik i og omkring praksis.

  Dette fokus sikrer, at ingen børn skal være "tilfældig heldig" uanset hvilken afdeling man som børn er en del af og dagtilbuddet tilbyder kvalitetslæringsmiljøer for alle skabt af medarbejderne i de enkelte afdelinger, men med afsæt i samme fundament.

  Næste step er at arbejde med: Nest møder dagtilbud.

  Sådan har vi organiseret vores evalueringskultur:

  Erfaringen fra de første år med Den Styrkede Pædagogisk Læreplan viser, at der er forskelle i de enkelte afdelingers arbejde med en systematisk evalueringskultur. Alle afdelinger har evalueret, men der er for store forskelle i blandt andet dokumentationen og systematikken.

  Det er besluttet, at der skal arbejdes hen på en systematisk evalueringskultur der er ens i det samlede dagtilbud, således det er muligt at sikre - via opsamling af data - eventuelle justeringer. Fremover vil evaluering af den pædagogiske praksis være i et fast flow på lederteammøderne. (Dette iværksættes når "Læringsmiljøer for alle børn" er færdigbearbejdet og klar september 2022).

  Det er aftalt, at progressionsmodellen er den model, der arbejdes med i dagtilbuddet. Denne model understøtter en evalueringskultur og kan dermed regnes for en af de steder, der er systematisk evaluering i de enkelte afdelinger.

  Nøgleord for den kommende evalueringskultur: Progressionsmodellen, dokumenteret systematik og opsamling på alle niveauer samt børns trivsel, læring og udvikling og sidst men ikke mindst læring på ledelsesniveau.

  Sådan har vi inddraget dagtilbudsbestyrelsen i arbejdet med den pædagogiske læreplan:

  Dagtilbudsbestyrelsen er inddraget med henblik på beslutning om, hvordan de ønsker sig inddraget i arbejde med læreplanen. Bestyrelsen har ønsket at blive inddraget løbende i udarbejdelsen via oplæg, debatter, praksiseksempler, løbende evalueringer, resultater og ikke mindst den dynamiske løbende justering i læreplanen, med mulighed for indflydelse.

  I hvert bestyrelses år er Den Styrkede Pædagogiske Læreplan på dagsordenen, hvor der opsamles og ses fremad. Fremover vil der på hver andet bestyrelsesmøder være et punkt: "Erfaringer fra arbejdet med den styrkede pædagogiske læreplan". Erfaringer fra de enkelte afdelinger inddrages løbende på bestyrelsesmøderne med henblik på videndeling og inspiration og til fri afbenyttelse af de øvrige afdelinger.

  Dagtilbudslederen og medarbejdernes repræsentanter i dagtilbudsbestyrelsen kommer med oplæg, fortælling, erfaringer og resultater fra dagligdagen omkring læreplanen.

  DEL 2: EVALUERING OG DOKUMENTATION AF ELEMENTER I DET PÆDAGOGISKE LÆRINGSMILJØ

  EVALUERING 1:

  Vores formål med evalueringen, som vi gennemførte – herunder hvad vi satte fokus på af område fra vores pædagogiske læringsmiljø:

  Det pædagogiske personale i vuggestuen oplevede, at det var svært, at nogle børn havde svært ved at overskue overgange fra én pædagogisk aktivitet til en anden pædagogisk aktivitet, hvilket gjorde, at der nemmere opstod konflikter mellem børnene.
  Vi oplevede et læringsmiljø, som nogle børn navigerede fint i, mens andre børn havde et større behov for tydelige rammer og struktur for at skabe tryghed og ro i hverdagen i vuggestuen.

  Data, som vi har indsamlet i arbejdet med den gennemførte evaluering:

  I arbejdet med at udvikle læringsmiljøet i vuggestuen, har vi benyttet forskellige dokumentationsformer. Vi har brugt observationer, foto, stuemøder og handleplaner.
  Den skriftlige dokumentation og observationerne fra hverdagen viser forskellige perspektiver, hvilket anvendes i arbejdet. 

  Dette lærte vi om sammenhængen mellem vores pædagogiske læringsmiljø og børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse:

  Gennem arbejdet med at indsamle data blev vi klogere på, hvordan små læringsmiljøer og brugen af visuel støtte var med til at skabe tryghed hos børnene. Vi oplevede, at trygheden hos børnene voksede.

  Disse ændringer og/eller justeringer af praksis gav evalueringen anledning til:

  Der blev lavet konkrete tiltag i form af en strukturplan, som gjorde det klart for personalet, hvor de skulle befinde sig, samt hvilken aktivitet de skulle stå for. Strukturen af personalet har givet børnene større handlemuligheder ind i læringsmiljøet. Denne strukturering gav færre konflikter i børnegruppen.
  Gennem arbejdet med læringsmiljøet, oplevede vi, at opdelingen af børn i små faste grupper skabte ro, som spredte sig på stuen. Vi oplevede, at brugen af visuel støtte hjalp børnene til at slappe af og være trygge i vuggestuens kontekst. Brugen af små grupper og visuel støtte vil vi fremadrettet anvende, når det giver mening.

  Sådan har vi brugt vores indsigter i de udvalgte evalueringer i andre sammenhænge:

  Indsigten i at organiseringen og strukturen på personalet giver børnene større handlemuligheder — som skaber trivsel, udvikling og læring — skal implementeres i hele huset.
  Vores erfaringer i arbejdet med visuel støtte, har vi anvendt i andre sammenhænge i huset. Arbejdet har vist os, at visuel støtte skaber overskud hos det enkelte barn. Vi oplever, at det giver større overskud hos børnene, og det frigiver tid hos de voksne, som kan bruges på pædagogiske aktiviteter.

  Sådan har vi — eller vil vi — på baggrund af denne evaluering ændre og/eller justere vores skriftlige pædagogiske læreplan:

  Oplevelsen af, at visualisering giver større overskud hos børnene og frigiver tid hos de voksne. Denne måde at arbejde på er NEST inspireret, og giver anledning til at arbejde med NEST principperne ind i lærerplanen.

  EVALUERING 2:

  Vores formål med evalueringen, som vi gennemførte – herunder hvad vi satte fokus på af område fra vores pædagogiske læringsmiljø:

  Vi havde brug for at kigge på vores læringsmiljø, når vi skulle samle børnene til fællessamling og i spisesituationer. Vi oplevede, at der opstod uro og usikkerhed i børnegruppen, og at mange børn spurgte de voksne til råds om, hvor de skulle være.
  Vi var nysgerrige på, hvordan vi kunne skabe ro og tryghed hos børnene i disse situationer, så børnene ikke var afhængige af voksenguidning i disse situationer.

  Data, som vi har indsamlet i arbejdet med den gennemførte evaluering:

  Personalet blev opmærksomme på, at forberedelsen til samlinger skabte uro. Observationspunktet blev taget op på et stuemøde, og datagrundlaget for arbejdet er stuemødet, observationer og praksisfortællinger fra stuepersonalet. 

  Dette lærte vi om sammenhængen mellem vores pædagogiske læringsmiljø og børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse:

  Vi blev klogere omkring læringsmiljøet omkring samlinger. Vi kunne se, at der manglede struktur, og at de voksne skulle guide børnene forholdsmæssigt meget. De voksnes forventninger til børnene var uklare, hvilket resulterede i, at børnene ikke var klar over, hvor de skulle placere sig. Vi kunne også se, at nogle børn blev placeret uhensigtsmæssigt ved samlingerne.

  Vi oplevede, at vores pædagogiske læringsmiljø har stor indflydelse på børnenes tryghed. I arbejdet med at skabe tydelig struktur oplever vi, at børnene udvikler selvstændighed og bliver mere selvhjulpne. Brugen af dækkeservietter ved samling har medført, at børnene har en tryghed om, hvad der forventes af dem, og det er tydeligt, hvordan man indfrier kravene omkring samling.

  Disse ændringer og/eller justeringer af praksis gav evalueringen anledning til:

  Vi lærte, at for at skabe et godt læringsmiljø er det vigtigt, at de voksne skaber en tydelig struktur. Konkret så lavede vi en dækkeserviet til hvert barn, hvor der var et foto på af barnet. Ved samlinger lægger vi dækkeservietterne ud på bordet, og alle børn ved præcist, hvor de skal sidde.
  Det er de voksnes ansvar, at alle børn ved, hvad de skal, og hvad der forventes af dem. Der er kommet ro på omkring samlinger. Alle børn ved, hvad de skal — og hvor de skal sidde.

  Sådan har vi brugt vores indsigter i de udvalgte evalueringer i andre sammenhænge:

  Værdien af visualisering anvender vi ofte i vores pædagogiske praksis.

  Vi oplevede, at vores pædagogiske læringsmiljø har stor indflydelse på børnenes tryghed. I arbejdet med at skabe tydelig struktur oplever vi, at børnene udvikler selvstændighed og bliver mere selvhjulpne. Brugen af dækkeservietter ved samling har medført, at børnene har en tryghed om, hvad der forventes af dem, og det er tydeligt, hvordan man indfrier kravene omkring samling.
  Tiltagene er fortsat en del af vores samling i dag.

  Sådan har vi — eller vil vi — på baggrund af denne evaluering ændre og/eller justere vores skriftlige pædagogiske læreplan:

  Oplevelsen af, at visualisering giver større overskud hos børnene og frigiver tid hos de voksne.