Gå til hovedindhold

Børnehuset Molevitten

Vi bor i nybyggede lokaler på Mallinggårdsvej 4 i Malling.

 • Læs op

Indhold

  I det nybyggede børnehus udvider vi, så Børnehuset udover ca. 24 vuggestuebørn også kommer til at danne ramme for ca. 40 børnehavebørn. 

  Velkommen til Børnehuset

  I hverdagen i Børnehuset Molevitten har vi fokus på læring igennem en masse fælles oplevelser – store, små, planlagte og spontane. Vores hverdag er fyldt med sang, musik, højtlæsning, leg, krop, bevægelse, ture, øvebaner, sprog, grin og kram. Det er vigtigt for os, at børnene er trygge, så de får mod på at øve sig og lyst til at lære.

  Personalegruppen i Børnehuset er bredt sammensat ud fra et fælles grundsyn og et fælles mål om at arbejde som et team for at give børnene den bedst mulige hverdag i institutionen. Vi glæder os til at samarbejde om dette med dig som forælder.

  Du er altid velkommen til at ringe for at høre mere om vores institution eller for at lave aftale om et besøg.

  Sådan ser her ud

  Forrige Næste

  Dagligdagen i institutionen er præget af mange rutiner og en nogenlunde fast struktur. Dette giver tryghed og genkendelighed for børnene. Nogle af dagens faste rutiner er måltiderne, fælles aktiviteter, bleskift, håndvask, en tur på legepladsen eller en tur ud af huset. Uanset hvilken tid det er på dagen forsøger vi at skabe læringsrum og udviklingsrum for det enkelte barn.  

  I løbet af hverdagen i institutionen er der en mængde øvebaner – store som små. For eksempel at lyne lynlås, hoppe, rime, at kunne vente på tur, at øse mad op, at forme modellervoks, at spejle en bevægelse, at kunne koncentrere sig, at tromme, at rulle ned af bakken, at kunne bede om hjælp, at invitere til leg og meget, meget mere. Vi vægter at se det enkelte barn som det er, og derved finde barnets nærmeste udviklingszone i et samarbejde med jer forældre. Det er vigtigt for os, at børnene er trygge, så de får mod på at øve sig og lyst til at lære.

  Ofte er vi sammen i mindre grupper – dette giver mulighed for mere fordybelse, nærvær og målrettet pædagogisk arbejde. Andre gange er vi sammen i større grupper, hvor vi øver at være sammen i et større fællesskab.

  Vi har et inkluderende grundsyn – vi er alle forskellige, men hver især er vi betydningsfulde for fællesskabet. Helt grundlæggende taler vi ikke dårligt om kolleger, forældre eller de andre børn og er generelt meget opmærksomme på, hvad vi taler om foran børnene.

  Vi arbejder ud fra den styrkede pædagogiske læreplan, hvor børnenes leg, læring, dannelse og børnefællesskaber er nogle af fokusordene. Vi arbejder desuden løbende med de seks læreplanstemaer: Alsidig personlig udvikling, Social udvikling, Kommunikation og sprog, Krop, sanser og bevægelse, Natur, udeliv og science samt Kultur, æstetik og fællesskab

  Personalet arbejder ud fra en anerkendende tilgang og vi vægter gode oplevelser, omsorg, tilknytning, dialog og trivsel højt i det daglige pædagogiske arbejde. Vi arbejder på at give børnene en tryg og udviklende hverdag med grin, kram, udfordringer, samvær, øvebaner, nærvær og en masse fælles oplevelser.

   

  Vores frokostmåltid laves fra vores køkken i Molevitten.

  Hjemmefra medbringes:

  • hver mandag 4 styks frugt, der lægges i køleskabet i garderoberne
  • en drikkedunk med vand hjemmefra hver dag
  • en eftermiddagsmadpakke hver dag.

   

  Læs mere om mad og måltider under aarhus.dk/kost

  Når I starter hos os, vil I få en pædagog som kontaktperson. Pædagogen vil tage imod jer og være den primære person omkring jeres barn de første dage. Efterhånden som barnet bliver tryg i de nye rammer, vil det også lære det øvrige personale at kende.

  Vi forventer at I læser vores ”Velkommen til vuggestuen”, når jeres barn starter i vuggestuen. Den rummer en masse praktiske og pædagogiske informationer, der kan være nyttige at vide. ”Velkommen til vuggestuen” får I udleveret ved opstart.

  Herefter vil den den skriftlige kommunikation primært foregå digitalt. Dvs. at information omkring praktiske oplysninger, nyheder, arrangementer, ture, aktiviteter samt information omkring det børnene har lavet i løbet af dagen/ugen, alt sammen vil stå på Aula. Det er derfor vigtigt, at I får oprettet adgang til Aula og at I dagligt tjekker informationer om stort eller småt. Det er også på Aula, I melder jeres barn syg, skriver komme/gåtider samt skriver hvis jeres barn har fri, holder ferie eller bliver hentet af en anden end jeres forældre.

  Vi har en forventning om, at både I og vi kan komme til hinanden undervejs, hvis der er undren, bekymringer eller andet omkring barnet. Generelt ønsker vi at have en åben dialog og et tæt samarbejde med jer for at støtte barnets udvikling og trivsel bedst muligt. I dagligdagen overleverer vi stort og småt til jer omkring jeres barns hverdag. Vi tilstræber dog at undgå at tale om mere udfordrende/alvorlige situationer, hvis barnet er til stede. I sådanne tilfælde vil vi gerne finde andre muligheder for at tage en snak med jer.

  I løbet af tiden i Molevitten bliver I tilbudt planlagte samtaler om barnets trivsel og udvikling:

  • En opstartssamtale, når jeres barn starter i vuggestue eller børnehave
  • En status- udviklingssamtale, når barnet er 12-14 måneder
  • En status-udviklingssamtale, når barnet er på vej i børnehave, samt opstartssamtale ved start i børnehave. Kontaktpædagog fra både vuggestue og børnehave deltager i mødet.
  • En samtale, når barnet fylder 4 år
  • En status-udviklingssamtale ca. ½ år inden skolestart.

  Hvis I eller vi finder det nødvendigt, er det altid muligt at finde tid til en yderligere samtale om jeres barns trivsel og udvikling.

  Få indflydelse på hverdagen

  I vores forældreråd har du gode muligheder for at få indflydelse på dit barns hverdag i afdelingen og dagtilbuddet som helhed.

  Se, hvad vores bestyrelse i dagtilbuddet arbejder med under Fælles i dagtilbuddet.

  Samarbejde med forældre

  Dit barns udvikling og trivsel er rigtig vigtig for os. Vi arbejder derfor løbende med at udvikle og forbedre vores pædagogik.

  Læs mere om vores arbejde med børnenes udvikling og trivsel under Fælles i dagtilbuddet.

  Dit barns udvikling og trivsel

  Evaluering af arbejdet med den pædagogiske læreplan i Børnehuset Molevitten 2022

  DEL 1: ARBEJDET MED DEN PÆDAGOGISKE LÆREPLAN

  Over de sidste 2 år har vi haft særligt fokus på disse dele af vores pædagogiske læringsmiljø:

  Der har efter sidste læringssamtale særligt været fokus på progressionsmodellen og handleplanskemaet — inspireret af Allan Carr — og som nu er obligatorisk i alle afdelinger.

  Dette fokus har medført, at der er udarbejdet en model for: "Læringsmiljøer for alle børn".

  Målet for dette arbejder er at styrke alle børns deltagelsesmuligheder i dagtilbuddet og ind i skolen. Det vil sige, at alle afdelinger arbejder ud fra et fælles mindset, inkluderende grund-, børne- og læringssyn og systematik i og omkring praksis.

  Dette fokus sikrer, at ingen børn skal være "tilfældig heldig" uanset hvilken afdeling man som børn er en del af og dagtilbuddet tilbyder kvalitetslæringsmiljøer for alle skabt af medarbejderne i de enkelte afdelinger, men med afsæt i samme fundament.

  Næste step er at arbejde med: Nest møder dagtilbud.

  Sådan har vi organiseret vores evalueringskultur:

  Erfaringen fra de første år med Den Styrkede Pædagogisk Læreplan viser, at der er forskelle i de enkelte afdelingers arbejde med en systematisk evalueringskultur. Alle afdelinger har evalueret, men der er for store forskelle i blandt andet dokumentationen og systematikken.

  Det er besluttet, at der skal arbejdes hen på en systematisk evalueringskultur der er ens i det samlede dagtilbud, således det er muligt at sikre - via opsamling af data - eventuelle justeringer. Fremover vil evaluering af den pædagogiske praksis være i et fast flow på lederteammøderne. (Dette iværksættes når "Læringsmiljøer for alle børn" er færdigbearbejdet og klar september 2022).

  Det er aftalt, at progressionsmodellen er den model, der arbejdes med i dagtilbuddet. Denne model understøtter en evalueringskultur og kan dermed regnes for en af de steder, der er systematisk evaluering i de enkelte afdelinger.

  Nøgleord for den kommende evalueringskultur: Progressionsmodellen, dokumenteret systematik og opsamling på alle niveauer samt børns trivsel, læring og udvikling og sidst men ikke mindst læring på ledelsesniveau.

  Sådan har vi inddraget dagtilbudsbestyrelsen i arbejdet med den pædagogiske læreplan:

  Dagtilbudsbestyrelsen er inddraget med henblik på beslutning om, hvordan de ønsker sig inddraget i arbejde med læreplanen. Bestyrelsen har ønsket at blive inddraget løbende i udarbejdelsen via oplæg, debatter, praksiseksempler, løbende evalueringer, resultater og ikke mindst den dynamiske løbende justering i læreplanen, med mulighed for indflydelse.

  I hvert bestyrelses år er Den Styrkede Pædagogiske Læreplan på dagsordenen, hvor der opsamles og ses fremad. Fremover vil der på hver andet bestyrelsesmøder være et punkt: "Erfaringer fra arbejdet med den styrkede pædagogiske læreplan". Erfaringer fra de enkelte afdelinger inddrages løbende på bestyrelsesmøderne med henblik på videndeling og inspiration og til fri afbenyttelse af de øvrige afdelinger.

  Dagtilbudslederen og medarbejdernes repræsentanter i dagtilbudsbestyrelsen kommer med oplæg, fortælling, erfaringer og resultater fra dagligdagen omkring læreplanen.

  DEL 2: EVALUERING OG DOKUMENTATION AF ELEMENTER I DET PÆDAGOGISKE LÆRINGSMILJØ

  EVALUERING 1:

  Vores formål med evalueringen, som vi gennemførte – herunder hvad vi satte fokus på af område fra vores pædagogiske læringsmiljø:

  Vi har sat fokus på læringsmiljøet på legepladsen, da vi kunne se, at der var udfordringer med at tilbyde børnene varierende læringsmiljøer og at de voksne også var meget fastholdt i, hvad man laver af aktiviteter på legepladsen.
  Vi vil gerne have mere bevægelse på legepladsen, hvor de voksne aktivt deltager i børnenes leg og følger børnenes initiativer, samtidig med at vi tilbyder børnene nye muligheder for lege. Vi vil gerne flytte indendørs aktiviteter udenfor og bruge uderummet til et udfordrende læringsmiljø.

  Data, som vi har indsamlet i arbejdet med den gennemførte evaluering:

  Vi har hver især lavet observationer og taget udgangspunkt i praksisfortællinger. Samtidig med at vi har lavet progressionsskemaer på hver enkelt stue, hvor personalet beskriver, hvad børnegruppen har brug for, og hvordan de vil arbejde med det. Det er overskueligt, tilgængeligt og konkret at bruge disse værktøjer. Og vi gør en del ud af, at dele vores fokusområder med hele huset, så alle ved, hvad der arbejdes med.

  Dette lærte vi om sammenhængen mellem vores pædagogiske læringsmiljø og børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse:

  Vores indsamlede data viste, at vi havde brug for aktive voksne for at imødekomme børnenes udvikling. Vi blev klogere på, hvor mange børn der deltager i de voksenstyrede aktiviteter, og hvor mange der vælger det fra, og hvad vi så gør for at imødekomme børnenes egne initiativer.

  Disse ændringer og/eller justeringer af praksis gav evalueringen anledning til:

  De voksne er mere aktive på legepladsen, vi ser voksne kravle op ad bakken og rulle ned igen, for at motivere børnene til at turde at udfordre sig selv motorisk. Vi ser, at den enes stue fokusområde med at lave kreative aktiviteter udenfor, har givet inspiration til de andre stuer.
  Forældrene har deltaget, ved at have en arbejdsdag, hvor de gjorde legepladsen indbydende og lavede flere læringsrum på legepladsen, der gør at børnene har flere valgmuligheder.
  Det er en praksis vi løbende arbejder med og bliver bedre til.

  Sådan har vi brugt vores indsigter i de udvalgte evalueringer i andre sammenhænge:

  Vi bringer de deltagende, nærværende og aktive voksne i spil hele dagen, både inde og ude.

  EVALUERING 2:

  Vores formål med evalueringen, som vi gennemførte – herunder hvad vi satte fokus på af område fra vores pædagogiske læringsmiljø:

  Vi har sat fokus på det sproglige læringsmiljø. Det har udfordret os, at vi ikke har læst nok for børnene, så de har fået udvidet og nuanceret deres sproglige kompetencer. Samtidig har der været fokus på det relationelle børnene imellem og barn-voksen.

  Data, som vi har indsamlet i arbejdet med den gennemførte evaluering:

  Vi har dokumenteret med billeder, hvordan hele institutionen har summet af højtlæsning i en uge. Vi har observeret, hvordan børnene har reageret på de forsider af bøger, vi har hængt op i institutionen, og hvordan de har snakket om dem. Vi har praksisfortællinger fra forældre, der fortæller at børnene henviser til bøger, de har læst i institutionen og hvilke bøger de andre børn har haft med hjemmefra.

  Dette lærte vi om sammenhængen mellem vores pædagogiske læringsmiljø og børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse:

  Vi har set, at børnene har stort udbytte af en så fokuseret indsats. Børnene medbringer yndlingsbogen hjemmefra, de andre børn deltager i læsningen af yndlingsbogen og de ved godt, hvilke børn der har hvilken bog med. Barnet har noget at dele med de andre børn og danner andre relationer, end de måske plejer. 

  Disse ændringer og/eller justeringer af praksis gav evalueringen anledning til:

  Vi har meget mere højtlæsning i dagligdagen nu, end før læse-højt ugen, en bog kan tages med alle steder. Vi har bestemt, at vi kører dette forløb to gange årligt, da vi har kunnet se, hvor stor udbytte børnene har haft af dette, og hvor engagerede forældrene har været. Næste gang vil vi udvide til to uger for at få mere tid til at gå i dybden.

  Sådan har vi brugt vores indsigter i de udvalgte evalueringer i andre sammenhænge:

  At vi skal gøre tingene helt enkelte og overskuelige, både for børn, forældre og personale — så sker det planlagte, og det lever i huset.
  At det er tydeligt, hvilke mål vi har, og hvilket læringsmiljø og læreplanstema vi arbejder med.